The Saem Foot Buffer

:
260 .
081821
The Saem
C
. , . .
, , .
...
: